Trang chủ » Tin tức
14/08/2022 22:25

H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼.̼a̼i̼ ̼.̼.̼.̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼.̼.̼.̼ ̼!̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼
̼“̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼,̼ ̼1̼4̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼bé̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼M̼i̼n̼,̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼“̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼
̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ó̼c̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼M̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼.̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Ông Thược chỉ chỗ khoá bị cắt để vào được trong căn nhà. Ảnh: Phạm Dự

D̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼5̼h̼2̼0̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼1̼5̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼
̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼m̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼s̼o̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼B̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼M̼i̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼
̼“̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Ông Thược bị kính cắt tay khi phá cửa kính chui vào. Ảnh: Phạm Dự

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼M̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ẩ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼“̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼x̼ộ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼a̼ ̼c̼a̼r̼t̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼.̼
̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼“̼C̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼5̼0̼′̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼k̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼r̼t̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

 

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ổ̼n̼”̼,̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼B̼é̼ ̼M̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼
̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Bé trai bị dây giày buộc cổ. Ảnh: P.D

Q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼r̼.̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼8̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼b̼é̼n̼ ̼m̼ả̼n̼g̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼M̼i̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼S̼C̼C̼
̼V̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼2̼3̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼,̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼
̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼.̼n̼h̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼…̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼é̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼8̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼
̼D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM